1
2c247a84-1f22-40cf-8464-3bec6e35169f
3a051623-9384-4ca5-a8a6-a90c8b25f322
7be120f5-3af6-4aa4-9ea8-7e8a34b8a8e7
55ef99ca-3b38-4976-819a-da05a19d13e4
99ad68db-61cb-4310-b1d8-4731d5c91688
585421a8-57c0-40df-be27-851439a76f35
14959851-1c94-445e-a250-a95bd1a23a0f
 12,000(Fixed)

ഗൾഫ് ജോബ് പരിശീലനം
നിലവിൽ പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി, പി.ജി കോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സിനെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ, മൂന്നോ ആറോ മാസത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം ജോലി സാധ്യതകളുള്ള Translator, Typist, PRO, HR Assistant, Admin Assistant, Office Assistant തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാം.

Overview

  • Category : Services

Location